Pu Ji Si Buddhist Research Center  
 

 

◄▬▬

 

千尊 大觉如来 世尊圣像

 

大雄宝殿中央天壁展现千尊释迦佛像,一尊尊的圣像让众善信供养,广种福田、获吉祥如意。