Pu Ji Si Buddhist Research Center  
 

配套普济寺常年法会项目

1. 大圆满 总首 大功德主

 

 

2. 菩提宏愿 副功德主

 

 

3. 万事圆满 大功德主

 

 

4. 前程顺缘 功德主

 

 

5. 百福庄严 功德主

2。菩提宏愿   副功德主        全年功德金 S$3600

更多关于这配套 // 电子表格

  • 列长生延寿、消灾增福寿禄位全年在本寺药师殿内
  • 每次法会为该主要功德主
  • 每次法会本寺必会为大功德主准备佛前供品一份
  • 列消灾廷生禄位,可书写公司宝号及18人名字加合家
  • 全年点药师灯1-4盏,8名字加合家或16人名字联名供养
  • 超荐先人莲位: 付惠特另牌位1-3
  • 隨斋主之意书写莲位限18名字